Msd prekybos sistema, Įmonės aprašymas:


Peržiūros data: m. Įsigaliojimo data: m. Siekiame vykdyti veiklą laikydamiesi savo privatumo vertybių, nes manome, kad jos atspindi mūsų tvirtą ryžtą elgtis etiškai ir atsakingai. Pripažįstame, kad naujovės ir naujos technologijos reiškia nuolatinę rizikos, lūkesčių ir teisės aktų kaitą, tad laikomės privatumo atskaitomybės standartų ir stengiamės kuo greičiau prisitaikyti prie jų taikymo, atsižvelgdami į tuos pokyčius.

Šiose taisyklėse apibrėžiami bendrieji Mūsų bendrovės arba jos vardu atliekamo Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo standartai. Darbuotojų įdarbinimas, samdymas, administravimas, kvalifikacijos kėlimas, atlyginimai ir bendravimas su jais; išmokų darbuotojams ir jų išlaikytiniams administravimas; darbuotojų msd prekybos sistema našumo ir įgūdžių patikrinimų vykdymas; mokymų ir kitų mokymosi bei kvalifikacijos kėlimo programų pateikimas; darbuotojų drausminių ir skundų nagrinėjimo procesų vykdymas; etikos ir privatumo apsaugos klausimų nagrinėjimas ir tyrimų vykdymas; įmonės fizinio ir virtualaus turto bei infrastruktūros administravimas ir apsauga; prekių ir paslaugų pirkimas bei msd prekybos sistema mūsų aplinkosauginių, sveikatos bei saugos ir kitų kolektyvinės atsakomybės įsipareigojimų laikymasis; bendravimas su žiniasklaida bei susijusių teisinių, kontrolės ir etinių reikalavimų laikymasis; sveikatos priežiūros msd prekybos sistema ir sprendimai.

Šios taisyklės taip pat galioja visiems asmenims, kurių duomenis apdorojame, įskaitant, bet neapsiribojant, mūsų sveikatos priežiūros specialistus ir kitus klientus; būsimus, esamus ir buvusius darbuotojus ir jų išlaikytinius, pacientus, slaugytojus, tyrėjus ir mokslinių tyrimų dalyvius, mokslinių ir etikos komitetų narius, verslo partnerius, investuotojus ir akcininkus, vyriausybės pareigūnus ir kitus suinteresuotus asmenis.

Visi bendrovės darbuotojai ir vyriausieji vadovai privalo laikytis pagrindinių privatumo apsaugos reikalavimų.

NEW PRODUCTS SHOWCASE - LEARNING ABOUT THE MSD POWER GRID

Suprantame, kad su asmenų informacijos apsauga susijusios netyčinės klaidos ir klaidingi sprendimai gali kelti riziką asmenų privatumui ir Mūsų bendrovės reputacijai, veiklai, finansiniams bei atitikties užtikrinimo aspektams. Suteiksime atitinkamus šių taisyklių mokymus visiems darbuotojams ir kitam personalui, nuolat arba reguliariai naudojančiam Msd prekybos sistema duomenis ir dalyvaujančiam renkant duomenis arba kuriant įrankius, naudojamus Asmens duomenims tvarkyti.

Kiekvienas Mūsų bendrovės darbuotojas ir kiti informaciją apie asmenis Mūsų bendrovei tvarkantys asmenys yra atsakingi už savo įsipareigojimų pagal šias taisykles ir taikomus teisės aktus supratimą ir laikymąsi. Mūsų privatumo apsaugos vertybės ir standartai Mes laikomės savo privatumo apsaugos vertybių visoje su asmenimis susijusioje veikloje bei taikome savo privatumo apsaugos standartus.

Toliau išvardytos mūsų privatumo apsaugos vertybės. Pagarba Apsauga nuo žalos Reikalavimų laikymasis Pripažįstame, kad privatumo aspektai dažnai iš esmės susiję su tuo, kas esame, kaip matome pasaulį ir kaip įvardijame save, tad stengiamės rrgb akcijų pasirinkimo sandoriai asmenų ir bendruomenių požiūrius bei interesus, sąžiningai ir skaidriai naudoti informaciją apie juos bei ja dalytis. Žinome, kad pasitikėjimas lemia mūsų sėkmę, tad stengiamės įgyti ir išlaikyti savo klientų, darbuotojų, pacientų ir kitų suinteresuotųjų asmenų pasitikėjimą tuo, kaip gerbiame privatumą ir saugome asmens duomenis.

Suprantame, kad netinkamas asmens duomenų panaudojimas gali padaryti tiek materialinę, tiek nematerialią žalą asmenims, todėl siekiame užkirsti kelią fizinei, finansinei, reputacijos ir kitokio pobūdžio žalai asmenų privatumo atžvilgiu. Esame patyrę, kad įstatymai ir kiti teisės aktai ne visuomet spėja žengti koja kojon su sparčia technologijų kaita, duomenų srautais ir susijusiais privatumo apsaugos rizikos bei lūkesčių pokyčiais, tad stengiamės laikytis tiek privatumo ir duomenų apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų dvasios, tiek jų reikalavimų tokiu būdu, kad būtų užtikrintas mūsų pasaulinės verslo veiklos nuoseklumas ir veiksmingumas.

Savo privatumo apsaugos standartus taikome visai veiklai, procesams, technologijoms ir santykiams su trečiosiomis šalimis, kurios naudoja Asmens duomenis. Įmonės procesuose ir technologijose diegiame privatumo kontrolės priemones, kurios atitinka mūsų privatumo apsaugos vertybes bei standartus ir galiojančius teisės aktus. Toliau išvardyti 8 mūsų privatumo apsaugos principai apibendrina mūsų privatumo standartus ir pagrindinius procesų, veiklos msd prekybos sistema juos palaikančių technologijų reikalavimus aukštu lygiu.

Privatumo apsaugos principas Pagrindiniai mūsų įsipareigojimai 1. Nustatome ir pagrindžiame, kaip ilgai Asmens msd prekybos sistema reikalingi nurodytais konkrečiais verslo tikslais ir pagal taikomus įstatymų reikalavimus. Nerenkame, nenaudojame ir nesidalijame Asmens duomenimis daugiau nei būtina, taip pat nelaikome jų tapatybės atskleidžiančiu pavidalu ilgiau nei būtina nurodytais verslo tikslais ir pagal taikomus įstatymų reikalavimus.

Kai dėl verslo reikalavimų informaciją apie veiklą ar procesą reikia laikyti ilgesnį laikotarpį, duomenis paverčiame nuasmenintais.

msd prekybos sistema kriptografinių valiutų prekybos mokymai

Mes užtikriname, kad šie būtinumo reikalavimai būtų įdiegti į bet kokią palaikančią technologiją ir perduoti trečiosioms šalims, dalyvaujančioms veikloje ar procese. Sąžiningumas — Netvarkome Asmens duomenų tokiais būdais, kurie būtų nesąžiningi žmonių, su kuriais tie duomenys susiję, atžvilgiu. Nustatome, ar siūlomas Asmens duomenų rinkimas, naudojimas ar kitoks tvarkymas kelia tikėtiną ir arba didelę materialinės ar nematerialinės žalos asmenims riziką, laikydamiesi savo privatumo apsaugos vertybės apsauga nuo žalos.

Jei dėl duomenų pobūdžio, žmonių ar veiklos rūšies kyla tikėtina ir arba didelė materialinės ar nematerialinės žalos asmenims rizika, mes užtikriname, kad žalos riziką nusvertų atitinkama nauda tiems asmenims arba mūsų misijai gelbėti gyvybes ir gerinti gyvenimą, be to, kad ją mažintų mūsų įgyvendintos priemonės, apsaugos nuostatos ir mechanizmai. Kai atrodo, kad rizika yra didesnė nei nauda asmenims, mes apdorojame Neskelbtiną informaciją arba Asmens duomenis tik gavę aiškų tų asmenų sutikimą, kaip aiškiai reikalaujama arba leidžiama galiojančiais teisės aktais arba kaip aiškiai leidžiama kompetentingos priežiūros institucijos.

Mes atliekame rizikos analizę ir parengiame visas reikiamas priemones, kad palaikančiomis technologijomis gautume ir pagrįstume sutikimo įrodymą. Skaidrumas — Mes netvarkome Asmens duomenų neskaidriais būdais ar tikslais. Visi asmenys, kurių Asmens duomenis tvarkome pagal šias taisykles, turi teisę gauti šių taisyklių kopiją.

Šias taisykles pateikiame internete, adresu: www. Tokiais atvejais msd prekybos sistema užtikriname skaidrumą asmeniui kitais būdais, pvz. Kai Asmens duomenys renkami interneto svetainėje, mobiliojoje programėlėje ar kita interneto programa ar ištekliumi, mes taikome technologijoms skirtus standartus, nustatytus mūsų Interneto privatumo taisyklėse ir Slapukų privatumo įsipareigojimuose užtikrindami, kad būtų laikomasi šių taisyklių reikalavimų dėl skaidrumo.

Kai Asmens duomenys renkami iš kitų šaltinių ir ne konkrečiai Mūsų bendrovės nurodymu, prieš gaudami tuos duomenis raštu patikriname, ar duomenų teikėjas informavo asmenis apie būdus ir tikslus, kuriais Mūsų bendrovė ketina naudoti asmens duomenis. Mes pasirūpiname, kad į palaikančias technologijas būtų įdiegti būtini skaidrumo mechanizmai, įskaitant, kai įmanoma, asmens teisių prašymų priemones, ir kad veikloje ar procese dalyvaujančios trečiosios šalys neapdorotų asmens duomenų msd prekybos sistema, kurie neatitinka to, kas buvo nurodyta privatumo pareiškime arba kitomis prekiauti mumis opcionais australija priemonėmis, ką mes ir kiti mums msd prekybos sistema subjektais darys su tais duomenimis.

Tikslo ribojimas — Asmens duomenis naudojame tik vadovaudamiesi reikalingumo ir skaidrumo principais. Jeigu anksčiau surinktų Asmens duomenų atžvilgiu nustatoma naujų teisėtų verslo tikslų, mes gausime Asmens sutikimą su nauju asmens duomenų naudojimu arba užtikrinsime, kad naujasis verslo tikslas būtų suderinamas su privatumo pareiškime arba kitame asmeniui anksčiau pateiktame skaidrumo mechanizme apibūdintais tikslais, įskaitant iš esmės panašius į juos.

Suderinamumą nustatysime remdamiesi 1 bet kokiu ryšiu tarp pradinių tikslų ir siūlomo naujojo tikslo, 2 pagrįstais asmens lūkesčiais, 3 Asmens duomenų pobūdžiu, 4 tolesnio tvarkymo padariniais asmeniui ir 5 mūsų įgyvendintomis apsaugos priemonėmis.

Šio principo netaikome nuasmenintiems duomenims, taip pat tuomet, kai Asmens duomenis naudojame vien istorinių ir mokslinių tyrimų tikslais ir 1 Etikos kontrolės komitetas arba kitas kompetentingas kontrolierius nustatė, kad jų naudojimo rizika asmenų privatumo ir kitų teisių atžvilgiu yra priimtina, 2 įgyvendinome reikiamas apsaugos priemones duomenų kiekio mažinimui užtikrinti, pvz. Užtikriname, kad tikslo ribojimai būtų įdiegti į visas palaikančias technologines priemones, įskaitant bet kokias registravimo galimybes ir tolesnį dalijimąsi duomenimis.

Duomenų kokybė — Saugome tikslius, išsamius ir naujausius Asmens duomenis pagal numatytą jų paskirtį.

Msd consulting, UAB

Užtikriname, kad į palaikančias technologines priemones būtų įdiegti periodinio duomenų tikrinimo mechanizmai, kurie patikrintų duomenų tikslumą lygindami juos su pateiktais šaltinyje msd prekybos sistema tolesnio dalijimosi sistemose. Užtikriname, kad Neskelbtinos informacijos tikslumas ir naujumas būtų patvirtintas prieš ją naudojant, vertinant, analizuojant, pranešant ir kitaip apdorojant, kai netikslios ar pasenusios informacijos naudojimas kelia nesąžiningumo asmenų atžvilgiu riziką.

Kai Mūsų bendrovė ar jai dirbančios trečiosios šalys keičia Asmens duomenis, užtikriname, kad apie tuos pakeitimus būtų laiku pranešta atitinkamiems asmenims, kai tai pagrįstai įmanoma.

Saugumas — Naudojame apsaugos priemones Asmens duomenims ir Neskelbtinai informacijai apsaugoti nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir neleistinos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Esame įdiegę išsamią informacijos saugumo programą ir taikome saugumo priemones, pagrįstas informacijos jautrumu ir veiklos rizikos lygiu, atsižvelgdami į geriausią esamų technologijų praktiką ir įdiegimo kaštus. Į mūsų funkcinio saugumo taisykles įtraukti, bet tuo neapsiribojant, verslo tęstinumo ir atgavimo po nelaimių, kodavimo, tapatybės ir prieigos administravimo, duomenų klasifikavimo, informacijos saugumo incidentų administravimo, tinklo prieigos valdymo, fizinio saugumo ir rizikos valdymo standartai.

Duomenų perdavimas. Be to, jeigu trečioji šalis tvarko Asmens duomenis iš šalies ar teritorijos, kurios teisės aktai riboja Asmens duomenų perdavimą, mes užtikrinsime, kad tas perdavimas trečiajai šaliai atitiktų perdavimo į kitas šalis reikalavimus, aprašytus tolesniame 3 punkte.

Jeigu trečioji šalis užsiima Asmens duomenų teikimu Mūsų bendrovei,prieš gaudami Asmens duomenis iš trečiosios šalies, mes užtikrinsime, kad būtų laikomasi asmens duomenų rinkimo msd prekybos sistema kitų šaltinių ir nebūtinai Mūsų bendrovės nurodymu skaidrumo reikalavimų ir iš trečiosios msd prekybos sistema gausime sutartimi patvirtintą patvirtinimą, kad ji nepažeidžia jokių teisės aktų ar kurios nors trečiosios šalies teisių pateikdama Asmens duomenis Mūsų bendrovei.

Jeigu trečioji šalis užsiima duomenų gavimu iš Mūsų bendrovės tvarkymo tikslais, kuris atliekamas ne konkrečiu Mūsų bendrovės nurodymuprieš pateikdami duomenis tai trečiajai šaliai mes pasirūpinsime, kad duomenys būtų paversti nuasmenintais ir iš trečiosios šalies gausime rašytinį patvirtinimą, kad ji naudos duomenis tik sutartyje apibrėžtais verslo tikslais, laikydamasi galiojančių teisės aktų ir nebandys pagal tuos duomenis sužinoti asmenų tapatybės.

Jei perdavimo trečiajai šaliai reikia siekiant apsaugoti pagrįstus asmens arba bendrovės teisėtus interesus, galime perduoti duomenis: 1 siekdami užkirsti kelią sukčiavimui arba naudoti ar apginti bendrovės teises bei turtą, 2 siekdami užtikrinti asmeninę mūsų darbuotojų arba trečiųjų šalių saugą mūsų patalpose ir 3 siekdami apsaugoti savo išteklius imdamiesi taisomųjų apsaugos priemonių, jei pagrįstai įtariame, kad vykdoma neteisėta veikla arba buvo atliktas rimtas nusižengimas.

Jeigu Mūsų bendrovė ketina įsigyti trečiąją šalį arba jos kontrolinį akcijų paketą, 1 prieš sudarydami sutartį dėl trečiosios šalies ar jos kontrolinio akcijų paketo įsigijimo, atliksime privatumo procedūros patikrinimą, siekdami įvertinti privatumo apsaugos praktiką ir riziką, susijusią su tos trečiosios šalies ar jos kontrolinio akcijų paketo įsigijimu, bei 2 sudarysime duomenų perdavimo sutartį, kurioje bus nurodytos nuostatos ir sąlygos, kuriomis gali būti atskleidžiami Asmens duomenys, ir nustatomi Mūsų bendrovės ir trečiosios šalies įsipareigojimai.

Šias taisykles taikome asmens duomenų perdavimui iš bet kurios kitos šalies ar msd prekybos sistema, kurios teisės aktai riboja Asmens duomenų perdavimą, ir laikomės visų tokiuose teisės aktuose numatytų reikalavimų įskaitant visų mechanizmų, reikalaujamų atliekant tarptautinį perdavimą, naudojimą.

msd prekybos sistema kada baigsis savaitės akcijų pasirinkimo sandoriai

Teisėtai leidžiama. Kilus šių taisyklių ir galiojančių teisės aktų prieštaravimams, pirmenybė teikiama didesnę apsaugą asmenims užtikrinančiam standartui.

Nedelsdami tenkiname teisėtus asmenų prašymus susipažinti, ištaisyti, arba ištrinti Asmens duomenis, nesutikti su jų Asmens duomenų tvarkymu arba naudotis kitomis su jų Asmens duomenimis susijusiomis teisėmis. Susipažinimas, ištaisymas, ištrinimas msd prekybos sistema kitos teisės — Pagal daugelio šalių, kuriose dirbame, teisės aktus Asmenys turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir ištaisyti arba ištrinti netikslią, neišsamią arba pasenusią msd prekybos sistema.

Mes gerbiame visų asmenų prašymus susipažinti, ištaisyti ir ištrinti Asmens duomenis, laikydamiesi 3 skyriaus a punkto. Jeigu susipažinimo, ištaisymo arba ištrynimo teisėms galioja teisės aktas, kuriuo asmenims suteikiama didesnė apsauga, mes užtikrinsime, kad būtų laikomasi papildomų to teisės akto reikalavimų.

CoreParts 2.5" IDE 64GB MLC SSD 108/59 MB/s

Kai kuriose šalyse asmenys gali turėti kitų teisių, susijusių su jų Asmens duomenimis, pvz. Mes gerbsime tokias teises pagal taikomus teisės aktus. Išskyrus teisės aktais draudžiamus atvejus, mes galime nesutikti su pasirinkimu, kai konkretaus pasirinkimo prašymas galėtų sutrukdyti Mūsų bendrovei: 1 laikytis teisės aktų arba etikos įsipareigojimų, taip pat tada, kai iš mūsų reikalaujama atskleisti Asmens duomenis reaguojant į teisėtus valdžios institucijų prašymus, įskaitant nacionalinio saugumo ar teisėtvarkos institucijų reikalavimus, 2 tirti, teikti teisinius ieškinius arba gintis nuo jų ir 3 vykdyti sutartis, administruoti santykius arba užsiimti kita leidžiama verslo veikla, atitinkančia skaidrumo ir tikslo ribojimo msd prekybos sistema, kuri pradėta tų asmenų duomenų atžvilgiu.

Apie mūsų sprendimą atmesti pasirinkimo prašymą pagal šias taisykles, prašančiajam pranešime ir pateiksime dokumentą per penkiolika darbo dienų. Nedelsdami atsakysime ir išnagrinėsime visus su privatumu susijusius klausimus, skundus, nuogąstavimus ir Privatumo ar Saugumo incidentus.

Bet kuris asmuo, kurio Asmens duomenis tvarkome taikydami šias taisykles, gali bet kada užduoti klausimą, pateikti skundą msd prekybos sistema nuogąstavimą Mūsų bendrovei, taip pat paprašyti visų Mūsų bendrovės dukterinių įmonių, kurioms taikomos šios taisyklės, sąrašo. Mūsų darbuotojai ir kiti Mūsų bendrovės vardu dirbantys asmenys turi nedelsdami informuoti, jeigu mano, kad pagal galiojančius teisės aktus negali laikytis šių taisyklių.

Klausimą, nusiskundimą ar nuogąstavimą Mūsų bendrovei pateikusiam asmeniui ar subjektui atsakysime per trisdešimt 30 kalendorinių dienų, nebent teisės aktai ar prašančioji trečioji šalis reikalautų trumpesnio laikotarpio arba dėl aplinkybių, pvz. Pastaruoju atveju msd prekybos sistema arba prašančioji trečioji šalis iškart, kai tik įmanoma, bus raštu informuoti apie uždelsimą nulėmusių aplinkybių bendrąjį pobūdį.

Kai skundų neįmanoma išspręsti tarpusavyje tarp Mūsų bendrovės ir skundą pateikusio asmens, bendrovė sutinka dalyvauti toliau nurodytose ginčų sprendimo procedūrose, skirtose skundams tirti ir sureguliuoti sprendžiant ginčus pagal šias taisykles tačiau EEE gyvenantys asmenys arba tie, kurių Asmens duomenims taikomi EEE duomenų apsaugos teisės aktai ir kurie perduodami už EEE ribų, gali bet kuriuo metu kliautis 3 skyriaus f punkte nurodytu standartu : sprendžiant ginčus dėl visų Asmens duomenų, kuriuos Mūsų bendrovė gauna iš Šveicarijos, bendrovė sutinka bendradarbiauti su Šveicarijos federaliniu duomenų apsaugos ir informacijos komisaru FDPIC ; sprendžiant ginčus dėl samsung diversifikavimo strategija JAV perduodamų Asmens duomenų, susijusių su žmogiškųjų išteklių veikla ir surinktų per darbo santykius EEE teritorijoje, Mūsų bendrovė taip pat įsipareigoja bendradarbiauti su atitinkama ES duomenų apsaugos institucijos grupe.

Visi EEE gyvenantys asmenys arba asmenys, kurių Asmens duomenims taikomi EEE duomenų apsaugos teisės aktai ir kurie perduodami už EEE ribų, ir kurių duomenys tvarkomi pagal šias taisykles, jomis remiantis turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti laikytis šių taisyklių reikalavimų kaip trečiosios šalies naudos gavėjos, įskaitant teisę imtis teisinių veiksmų kompensacijai gauti už jų teisių pagal šias taisykles pažeidimą kaip nurodyta 2 skyriuje pirmiau ir teisę gauti kompensaciją už tokiu pažeidimu padarytą žalą.

Mūsų bendrovė klausimą, nusiskundimą ar nuogąstavimą Mūsų bendrovei pateikusiam asmeniui ar subjektui atsakys per trisdešimt 30 kalendorinių dienų, nebent teisės aktai ar prašančioji trečioji šalis reikalautų trumpesnio laikotarpio arba dėl aplinkybių reikėtų ilgesnio laikotarpio. Pastaruoju atveju asmuo arba prašančioji trečioji šalis bus informuoti raštu. Mes atsakome už savo privatumo apsaugos vertybių ir standartų laikymąsi. Mūsų bendrovės dukterinė įmonė, atskaitinga už veiksmą, sukėlusį pagrįstą Privatumo arba Saugumo incidentą, yra finansiškai atsakinga už žalos atlyginimą arba nuobaudą ar baudą, skirtą dėl Privatumo ar Saugumo incidento.

Mūsų bendrovė kliausis privatumo reikalų atskaitomybės įgaliotiniais, kuriems pagal teisės aktus turi periodiškai patvirtinti, ar atitinka šių taisyklių ir tų teisės aktų, įskaitant APEC TPT, reikalavimus. Siekiant pašalinti audito ir užtikrinimo komandų aptiktas spragas, bus rengiami ir vykdomi taisomųjų ir prevencinių veiksmų planai.

Pasaulinės tarptautinio privatumo taisyklės

Audito programos rezultatai bus perduoti vyriausiajam duomenų apsaugos pareigūnui ir privatumo bei duomenų apsaugos tarybai, kurie yra atsakingi už atsiskaitymą, kaip aprašyta šiose taisyklėse.

Privatumo ir duomenų apsaugos institucijos, patvirtinusios šias taisykles arba kurių jurisdikcijai priklauso Mūsų bendrovės veiklos pagal šias taisykles, turi teisę tikrinti, ar Mūsų bendrovė laikosi šių taisyklių. Mes laikysimės tų kompetentingų institucijų rekomendacijų dėl šių taisyklių aiškinimo ir taikymo.

msd prekybos sistema prekybos opcionais strategijos quora

Jums būtini žinoti terminai Tvarkymas. Bet kokios asmens duomenų operacijos arba operacijų rinkinio atlikimas tiek automatinėmis, tiek neautomatinėmis priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, surinkimą, įrašymą, tvarkymą, laikymą, prieigą, pritaikymą, pakeitimą, atgavimą, sutikrinimą, naudojimą, vertinimą, analizę, pranešimą, dalijimąsi, atskleidimą, platinimą, perdavimą, pateikimą, lyginimą, derinimą, blokavimą, šalinimą, trynimą ir naikinimą. Asmens duomenys.

  1. Diversifikavimo strategijos pavyzdys
  2. Msd prekybos sistema - nemunolinija.lt

Bet kokie duomenys, susiję su atpažįstamu arba galimu atpažinti asmeniu, įskaitant asmens tapatybę atskleidžiančius duomenis arba duomenis, kurie gali būti panaudoti asmeniui atpažinti.

Asmens duomenims priskiriami tiek tiesiogiai tapatybę atskleidžiantys duomenys, pvz. Asmens duomenų pakeitimas, sutrumpinimas, ištrynimas ar kitoks neištaisomas redagavimas arba modifikavimas, kad jų būtų nebeįmanoma naudoti asmens tapatybei nustatyti, surasti asmenį ar į jį kreiptis, nei atskirai, nei kartu su kita informacija.

Mūsų bendrovė. Neskelbtina informacija. Bet kokio tipo informacija apie asmenis, susijusi su msd prekybos sistema galimos žalos asmenims msd prekybos sistema, įskaitant informaciją, kuri teisės aktais yra apibrėžta kaip neskelbtina, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, susijusią su sveikata, genetika, biometriniais duomenimis, rase, etnine kilme, religija, politinėmis pažiūromis ar įsitikinimais, kriminaline biografija, informaciją apie tikslią geografinę msd prekybos sistema, banko ar kitų finansinių sąskaitų numerius, mažamečius vaikus, lytinį gyvenimą, seksualinę orientaciją, narystę profesinėse sąjungose, draudimą, socialinį draudimą ir kitas darbdavio ar vyriausybines išmokas.

Privatumo incidentas. Šių taisyklių arba privatumo ar duomenų apsaugos teisės aktų pažeidimas, įskaitant Saugumo msd prekybos sistema. Saugumo incidentas. Sautrečgumo pažeidimas, lemiantis netyčinį arba neteisėtą Asmens duomenų sunaikinimą, praradimą, pakeitimą, neleistiną atskleidimą arba pasiekimą, arba situacija, kurioje Mūsų bendrovė pagrįstai mano, kad toks incidentas įvyko.

Mūsų bendrovės arba jos vardu atliekama prieiga prie Asmens duomenų, neketinant baigiasi fx parinktys šių taisyklių, nėra saugumo incidentas, jeigu gauti Asmens duomenys toliau naudojami ir atskleidžiami tik tiek, kiek leidžiama šiomis taisyklėmis.

msd prekybos sistema yext akcijų pasirinkimo sandoriai

Teisės aktai. Visi galiojantys įstatymai, taisyklės, reglamentai ir sprendimai, turintys teisės aktų galią bet kurioje šalyje, kurioje veikia Mūsų bendrovė arba kurioje Mūsų bendrovės vardu tvarkomi Asmens duomenys. Trečioji šalis. Bet kuris juridinis asmuo, asociacija ar asmuo, kuris nepriklauso Mūsų bendrovei arba kuriame Mūsų bendrovė neturi kontrolinio akcijų paketo, arba kuris nėra Mūsų bendrovės įdarbintas.

Išskyrus šiose taisyklėse aiškiai nurodytus atvejus, nė viena Mūsų bendrovės dukterinė įmonė arba padalinys pagal šias taisykles neturi laikytis trečiosios šalies reikalavimų, kadangi msd prekybos sistema dukterinės įmonės ir padaliniai privalo tvarkyti asmens duomenis pagal šias taisykles, įskaitant aplinkybes, kai viena iš Mūsų bendrovės dukterinių įmonių padeda apdoroti informaciją vienai ar kelioms kitoms Mūsų bendrovės dukterinėms įmonėms.

Šių taisyklių pakeitimai Šios taisyklės kartkartėmis gali būti papildomos, atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų reikalavimus. All rights reserved. You are now leaving this website.

By continuing, you will be directed to a site intended only for residents of the United States and Canada.