Opcionai kuriais prekiaujama mazutu


Išskyrus, kaip numatyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, 3 ir 4 straipsniuose bei šio straipsnio 3 dalyje, norint įgyti kilmės statusą, II antraštinėje dalyje apibrėžtos sąlygos turi būti įvykdytos nepertraukiamai Bendrijoje arba Bulgarijoje. Išskyrus 3 ir 4 straipsniuose numatytus kaip užsidirbti pinigų kriptovaliutų schemoje, kai iš Bendrijos arba Bulgarijos eksportuotos kilmės statusą opcionai kuriais prekiaujama mazutu prekės grąžinamos, jos turi būti laikomos neturinčiomis kilmės statuso, nebent galima muitinės institucijoms įtikinamai įrodyti, kad: a grąžinamos prekės yra tos pačios, kurios buvo eksportuotos; ir b jos nebuvo perdirbtos, išskyrus operacijas, būtinas jų kokybei išsaugoti toje šalyje arba eksportavimo metu.

Taikant 3 dalį, kilmės statuso įgijimui taikomos sąlygos, nustatytos II antraštinėje dalyje, netaikomos už Bendrijos ar Bulgarijos ribų atliekamam apdirbimui ar perdirbimui.

Tačiau, jeigu nustatant galutinio produkto kilmės statusą, II priede nurodytame sąraše yra taisyklė, nustatanti didžiausią leistiną kilmės neturinčių medžiagų vertę, bendra atitinkamos šalies teritorijoje panaudotų kilmės neturinčių medžiagų vertė kartu su bendra pridėtine verte, įgyta ne Bendrijoje ar Bulgarijoje, taikant šio straipsnio nuostatas, negali viršyti nurodyto procentinio dydžio.

Apdirbimas arba perdirbimas, kuriam taikomas šis straipsnis ir kuris atliekamas už Bendrijos ar Bulgarijos ribų, yra atliekamas pagal susitarimus dėl laikinojo išvežimo perdirbti ar panašius susitarimus.

Preferencinis režimas pagal Susitarimą taikomas tik šio Protokolo reikalavimus atitinkantiems produktams, kurie tiesiogiai gabenami tarp Bendrijos ir Bulgarijos arba per kitų šalių, nurodytų 3 ir 4 straipsniuose, su kuriomis leidžiama kumuliacija, teritorijas. Tačiau produktai, sudarantys vieną atskirą siuntą, gali būti gabenami per kitas teritorijas, prireikus perkraunami arba laikinai sandėliuojami tose teritorijose su sąlyga, jeigu šie produktai lieka tranzito arba sandėliavimo šalies muitinės priežiūroje ir jeigu jų atžvilgiu netaikomos kitos operacijos, išskyrus iškrovimą, perkrovimą ar kurią nors kitą operaciją, skirtą gerai prekių būklei išsaugoti.

Kilmės statusą turintys produktai gali būti gabenami vamzdynais per kitą nei Bendrijos ar Bulgarijos teritoriją. Kad būtų įrodyta, jog įvykdytos 1 dalyje nustatytos sąlygos, importuojančios šalies muitinei pateikiama: a bendrasis transporto dokumentas, kuriame opcionai kuriais prekiaujama mazutu maršrutas iš eksportuojančios šalies per tranzito šalį, arba b tranzito šalies muitinės išduota pažyma, kurioje yra: i tikslus produktų aprašymas; ii produktų iškrovimo ir perkrovimo datos ir atitinkamais atvejais, laivų ar kitų naudotų transporto priemonių pavadinimai; ir iii sąlygų, kuriomis produktai buvo laikomi tranzito šalyje, patvirtinimas, arba c jei šių nėra, kiti patvirtinantys dokumentai.

Kilmės statusą turintiems produktams, išsiunčiamiems eksponavimo tikslais į kitą šalį, išskyrus nurodytas 3 ir 4 straipsniuose, ir su kuriomis taikytina kumuliacija, ir po parodos parduodami tam, kad būtų importuoti į Bendriją arba Bulgariją, importo metu taikomos Susitarimo nuostatos, jeigu muitinei pateikiami įrodymai, kad: a eksportuotojas išsiuntė šiuos produktus iš Bendrijos ar Bulgarijos į šalį, kurioje vyko paroda, ir ten juos eksponavo; b šis eksportuotojas pardavė ar kitaip perdavė produktus asmeniui Bendrijoje arba Bulgarijoje; c produktai buvo išsiųsti į Bendriją arba Bulgariją vykstant parodai ar tuoj po jos tokios būklės, kokios jie buvo išsiųsti į parodą; ir d nuo to laiko, kai produktai buvo išsiųsti į parodą, jie nebuvo naudojami jokiam kitam, išskyrus eksponavimą parodoje, tikslui.

Kilmės įrodymo dokumentas išduodamas arba surašomas pagal V antraštinės dalies nuostatas ir turi būti pateiktas muitinei įprastine tvarka. Jame turi būti nurodytas parodos pavadinimas ir adresas.

  • Kiek kainuoja pradėti prekiauti dvejetainiais opcionais Forex rinka, forex prekyba, forex mokymai ir seminarai.
  • Prieš investuodami turite pakankamai sužinoti apie tam tikrą projektą, kad Cryptocurrency Investicijų Konsultacijos Tačiau šis svertas jau lemia tai, kad reikalingas kapitalas sumažėja perpus: Bitcoin yra cituojamas 9.
  • Apple akcijos
  • 15() Penkioliktasis () posėdis
  • Euro stable coin crypto
  • Tivo akcijų pasirinkimo sandoriai

Prireikus gali būti reikalaujama pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius produktų eksponavimo sąlygas.

Produktų, kuriems išduotas kilmės įrodymo dokumentas, eksportuotojas turi būti pasiruošęs bet kuriuo metu muitinei reikalaujant pateikti visus reikalingus dokumentus, įrodančius, kad produktų gamybai naudotoms kilmės statuso neturinčioms medžiagoms nebuvo taikytas muito grąžinimas, ir kad visi šioms medžiagoms taikomi muitai ar lygiaverčio poveikio mokesčiai iš tikrųjų buvo sumokėti. Šio straipsnio 1—3 dalių nuostatos taip pat taikomos pakuotėms, kaip apibrėžta 8 straipsnio 2 dalyje, priedams, atsarginėms dalims ir įrankiams, kaip apibrėžta 9 straipsnyje, bei komplektams, kaip apibrėžta 10 straipsnyje, jei jie neturi kilmės statuso.

Be to, jos netrukdo žemės ūkio produktams taikyti eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos, taikomos eksportui pagal šio Susitarimo nuostatas. Bendrijos kilmės produktams importuojamiems į Bulgariją ir Bulgarijos kilmės produktams importuojamiems į Bendriją taikomos šiuo Susitarimu numatytos lengvatos pateikus bet kurį iš šių kilmės įrodymo dokumentų: a EUR. Nepaisant 1 dalies, kilmės statusą turintiems produktams, kaip apibrėžta šiame Protokole, 27 straipsnyje nurodytais atvejais taikomos šiuo Susitarimu numatytos lengvatos ir nepateikus 1 dalyje minėtų kilmės įrodymo dokumentų.

Eksportuotojas arba jo įgaliotas atstovas užpildo Opcionai kuriais prekiaujama mazutu. Šios formos pildomos viena iš kalbų, kuria sudarytas Susitarimas, ir pagal eksportuojančios šalies teisės nuostatas.

Ahx: Bitkoinai – fenomenas ar gudrūs spąstai? SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Jei formos pildomos ranka, rašoma rašalu spausdintinėmis raidėmis. Produktų aprašymas tam skirtame langelyje pateikiamas nepaliekant tuščių eilučių.

Jei prirašytas ne visas langelis, po paskutine įrašo eilute braukiama horizontali linija, o tuščia erdvė perbraukiama. Kreipdamasis dėl EUR. EUR—MED judėjimo sertifikatą išduoda Bendrijos valstybės narės arba Bulgarijos muitinės, jei atitinkami opcionai kuriais prekiaujama mazutu gali būti laikomi produktais, turinčiais Bendrijos, Bulgarijos arba vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, kilmės statusą, atitinka šio Protokolo reikalavimus ir: — buvo taikoma kumuliacija su medžiagomis, turinčiomis vienos iš kitų 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje minimų šalių kilmės statusą, arba — produktai gali būti naudojami kaip medžiagos, taikant kumuliaciją, skirtos gaminti produktus, skirtus eksportuoti į vieną iš kitų 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje minimų šalių, arba — produktai gali būti reeksportuoti iš paskirties šalies į vieną iš kitų 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje minimų šalių.

Tuo tikslu ji turi teisę pareikalauti bet kurių įrodymų ir atlikti bet kurį eksportuotojo sąskaitų patikrinimą ar bet kurį kitą, jos manymu, būtiną patikrinimą. Ji taip pat užtikrina, kad būtų tinkamai užpildytos 2 dalyje nurodytos formos. Visų pirma ji tikrina, ar produktų aprašymui skirta vieta užpildyta taip, kad neliktų vietos apgaulingiems papildomiems įrašams.

opcionai kuriais prekiaujama mazutu soliumo akcijų pasirinkimo sandoriai

Nepaisant 17 straipsnio 9 dalies, išskirtiniais atvejais EUR. Nepaisant 17 straipsnio 9 dalies, EUR—MED judėjimo sertifikatas gali būti išduodamas po produktų, kuriems jis išduodamas, eksporto, ir kuriems eksporto metu buvo išduotas EUR. Vykdydamas 1 ir 2 dalių reikalavimus, eksportuotojas prašyme išduoti EUR. Muitinės pareigūnai gali išduoti EUR. Atgaline data išduodami EUR. Dublikatas, kuriame nurodoma EUR.

Pakaitinis EUR. Metodas turi būti pakankamas užtikrinti, kad per tam tikrą nustatytą laikotarpį produktų, kurie gali būti laikomi turinčiais kilmės statusą, kiekis būtų toks pats, koks būtų gautas atskyrus tokias atsargas fiziškai. Muitinės 1 dalyje minėtų leidimų išdavimui gali taikyti atitinkamas sąlygas. Metodas taikomas ir jo taikymas registruojamas pagal bendruosius apskaitos principus, taikomus šalyje, kurioje produktas buvo pagamintas.

opcionai kuriais prekiaujama mazutu prekybos retracement rodikliai

Asmuo, kuriam taikomas metodas, gali surašyti kilmės įrodymo dokumentus, arba kreiptis dėl jų išdavimo tokiam produktų kiekiui, kuris gali būti laikomas turinčiu kilmės statusą.

Muitinės prašymu toks asmuo pateikia ataskaitą, kaip tokie kiekiai yra apskaitomi. Muitinės kontroliuoja, kaip naudojamasi tokiu leidimu ir gali jį panaikinti, jeigu toks asmuo netinkamai juo naudojasi arba nevykdo bet kurių kitų šiuo Protokolu nustatytų sąlygų.

Nepažeidžiant 3 dalies, opcionai kuriais prekiaujama mazutu faktūros deklaracija gali būti pildoma tokiais atvejais: — jeigu atitinkamas produktas gali būti laikomas kilusiu iš Bendrijos, Bulgarijos ar vienos iš šalių, nurodytų 3 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje, su kuriomis taikoma kumuliacija, netaikant kumuliacijos su medžiagomis, kilusiomis iš vienos iš šalių, nurodytų 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje, ir atitinka kitus šio Protokolo reikalavimus; — jeigu atitinkamas produktas gali būti laikomas produktu, turinčiu vienos iš kitų 3 straipsnio 2 dalyje ir opcionai kuriais prekiaujama mazutu straipsnio 2 dalyje nurodytų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, kilmės statusą, netaikant kumuliacijos su medžiagomis, turinčiomis vienos iš 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių kilmės statusą, ir atitinka kitus šio Protokolo reikalavimus, jeigu EUR—MED sertifikatas arba EUR—MED sąskaitos faktūros deklaracija buvo išduota kilmės šalyje.

EUR—MED sąskaitos faktūros deklaracija gali būti išrašyta, jeigu atitinkami produktai gali būti laikomi turinčiais Bendrijos, Bulgarijos arba vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, kilmės statusą, atitinka šio Protokolo reikalavimus ir: — buvo taikoma kumuliacija su medžiagomis, turinčiomis vienos iš kitų 3 straipsnio opcionai kuriais prekiaujama mazutu dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje minimų šalių kilmės statusą, arba — produktai gali būti naudojami kaip medžiagos, taikant kumuliaciją, skirtos gaminti produktus, skirtus eksportuoti į vieną iš kitų 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje minimų šalių, arba — produktai gali būti reeksportuoti iš paskirties šalies į vieną iš kitų 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje minimų šalių.

opcionai kuriais prekiaujama mazutu forex platformos pradžia

Sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR—MED sąskaitos faktūros deklaraciją išrašantis eksportuotojas turi būti pasirengęs bet kuriuo metu muitinės prašymu pateikti visus atitinkamus dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą, bei įrodančius, kad buvo įvykdytos kitos šio Protokolo sąlygos. Sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR—MED sąskaitos faktūros deklaraciją, kurių tekstai išdėstyti IVa ir b prieduose, eksportuotojas išspausdina rašomąja mašinėle, įspaudžia ar atspausdina kompiuteriu sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kuriame nors kitame komerciniame dokumente vartodamas vieną iš tame priede nurodytų kalbų ir laikydamasis eksportuojančios šalies nacionalinės teisės nuostatų.

Lūšių brokerio pasirinkimo ranka, Prekybininkas bitkoinais ispanija

Deklaracija taip pat gali būti užpildyta ranka, rašant rašalu spausdintinėmis raidėmis. Sąskaitos faktūros deklaracija ir EUR—MED sąskaitos faktūros deklaracija turi būti pasirašyta originaliu eksportuotojo parašu.

Tačiau patvirtintas eksportuotojas, apibrėžtas 23 straipsnyje, neprivalo tokio dokumento pasirašyti, jeigu jis pateikia eksportuojančios šalies muitinėms rašytinį įsipareigojimą prisiimti visą atsakomybę už jo vardu išrašytą sąskaitos faktūros deklaraciją, lyg ji būtų buvusi jo pasirašyta ranka. Sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR—MED sąskaitos faktūros deklaraciją gali išrašyti eksportuotojas, kai produktai, kuriems ji išduodama, eksportuojami arba juos eksportavus, jeigu ji yra pateikiama importo šalyje ne vėliau kaip per dvejus metus po produktų, kuriems ji išduota, importo.

Eksportuojančios šalies muitinė gali suteikti teisę bet kuriam eksportuotojui toliau — patvirtintas eksportuotojasdažnai eksportuojančiam šiame Susitarime numatytus produktus, išrašyti sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR—MED sąskaitos faktūros deklaraciją nepriklausomai nuo siunčiamų produktų vertės. Šių teisių siekiantis eksportuotojas turi pateikti muitinei visas garantijas, reikalingas patikrinti produktų kilmės statusą bei kitų šio Protokolo reikalavimų vykdymą.

Muitinė gali suteikti patvirtinto eksportuotojo statusą vadovaudamasi sąlygomis, kurias ji mano esant būtinas. Muitinė suteikia patvirtintam eksportuotojui muitinės įgaliojimo numerį, kuris nurodomas sąskaitos faktūros deklaracijoje arba EUR—MED sąskaitos faktūros deklaracijoje.

opcionai kuriais prekiaujama mazutu litentry (lit price)

Muitinė stebi, kaip patvirtintas eksportuotojas naudojasi jam suteiktu leidimu. Muitinė gali bet kuriuo metu atšaukti duotą leidimą. Ji tai padaro, jei patvirtintas eksportuotojas nebeteikia 1 dalyje nurodytų garantijų, nevykdo 2 dalyje nurodytų sąlygų ar kitaip netinkamai naudojasi įgaliojimais.

Kilmės įrodymo dokumentas galioja keturis mėnesius nuo išdavimo eksporto šalyje datos ir per nurodytą laikotarpį turi būti pateiktas importo šalies muitinei.

Kilmės įrodymo dokumentai, pateikiami importuojančios šalies muitinei po 1 dalyje nurodytos galutinės pateikimo datos, gali būti priimti taikant preferencinį režimą, jei kilmės įrodymo dokumentai nebuvo pateikti iki nustatytos galutinės datos tik dėl išskirtinių aplinkybių. Kitais opcionai kuriais prekiaujama mazutu pateikimo atvejais importuojančios šalies muitinė gali pripažinti kilmės įrodymo dokumentus, jei produktai buvo pateikti iki nurodytos galutinės datos.

Nurodyta muitinė gali reikalauti kilmės įrodymo dokumentų vertimo, taip pat gali reikalauti, kad importuotojas kartu su importo deklaracija pateiktų įrodymus, kad produktai atitinka sąlygas, būtinas Susitarimui įgyvendinti. Produktai, kuriuos mažais paketais fiziniai asmenys siunčia kitiems fiziniams asmenims, arba kurie sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį, laikomi turinčiais kilmės statusą, ir nereikalaujama pateikti kilmės įrodymo dokumento tuo atveju, kai šie produktai nėra importuojami prekybos tikslais ir buvo deklaruoti kaip atitinkantys šio Protokolo reikalavimus, ir jei nėra abejonių dėl tokios deklaracijos teisingumo.

Lme prekybos sistema, Vikšrinis ekskavatorius CATERPILLAR 375 LME

Atsitiktinis importas, kurį sudaro tik asmeniniam gavėjų ar keleivių, ar jų šeimų naudojimui skirti produktai, nėra laikomas prekybiniu importu, jei iš produktų rūšies ir kiekio akivaizdu, kad jie nėra importuojami komerciniais tikslais. Bendra šių produktų vertė neturi būti didesnė kaip EUR, kai jie siunčiami mažais paketais, arba ne didesnė kaip 1 EUR, opcionai kuriais prekiaujama mazutu jie sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį.

Sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR—MED sąskaitos faktūros deklaraciją išrašantis eksportuotojas mažiausiai trejus metus saugo jos kopiją ir 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus. Judėjimo sertifikatą EUR. Importuojančios šalies muitinė jai pateiktus EUR. Vien nedideli įrašų skirtumai, pastebėti kilmės įrodymo dokumente ir muitinei pateiktuose dokumentuose produktų importo formalumams atlikti, neturėtų ipso facto paversti kilmės įrodymo dokumento niekiniu, jei deramai nustatoma, kad šis dokumentas tikrai atitinka pateiktus produktus.

Londono metalų birža: istorija, struktūra, funkcijos

Akivaizdžiai formalios klaidos, pavyzdžiui, opcionai kuriais prekiaujama mazutu klaidos kilmės įrodymo dokumente, nekeliančios abejonių dėl dokumento įrašų teisingumo, neturi būti dokumento atmetimo priežastimi. Tais atvejais, kai produktų sąskaitose faktūrose produktų kainos nurodomos ne eurais, o kita valiuta, taikant 22 straipsnio 1 dalies b punkto ir 27 straipsnio 3 dalies nuostatas, sumos, nurodytos nacionaline Bendrijos valstybės narės, Bulgarijos ar bet kurios kitos 3 ir 4 straipsniuose minimos šalies valiuta ir lygiavertės eurais nurodytoms sumoms, yra kiekvienais metais nustatomos atitinkamų šalių.

Siuntai gali būti taikomos 22 straipsnio 1 dalies b punkto ir 27 straipsnio 3 dalies nuostatos, atsižvelgiant į valiutą, kuria sudaroma sąskaita faktūra pagal atitinkamos šalies nustatytą sumą. Sumos bet kokia nacionaline valiuta turi būti lygiavertės sumoms, opcionai kuriais prekiaujama mazutu eurais pirmą kiekvienų metų spalio mėnesio darbo dieną.

opcionai kuriais prekiaujama mazutu geriausia kriptovaliuta investuoti nigerij

Apie tokias sumas pranešama Opcionai kuriais prekiaujama mazutu Bendrijų Komisijai iki spalio 15 d. Europos Bendrijų Komisija informuoja visas susijusias šalis apie atitinkamas sumas. Šalis gali suapvalinti arba sumažinti sumą, gautą konvertavus sumą, nurodytą eurais į sumą nacionaline opcionai kuriais prekiaujama mazutu. Ekvivalentas nacionaline valiuta gali būti paliekamas nepakeistu, jeigu po konvertavimo ta ekvivalentiška vertė sumažėtų.

Bendrijos ar Bulgarijos prašymu eurais išreikštas sumas peržiūri Asociacijos komitetas. Atlikdamas tokią peržiūrą, Asociacijos komitetas įvertina, ar pageidautina faktiškai išlaikyti apribojimų poveikį. Šiuo tikslu Komitetas gali nuspręsti sumas, išreikštas eurais, pakeisti.

Stengdamosi užtikrinti tinkamą šio Protokolo taikymą, Bendrija ir Bulgarija padeda vienas kitam įgaliodamos muitines tikrinti EUR. Kilmės įrodymo dokumentų patikrinimai vėliau atliekami atsitiktinai arba kai importuojančios valstybės narės opcionai kuriais prekiaujama mazutu turi pagrįstų abejonių dėl šių dokumentų autentiškumo, juose išvardytų produktų kilmės statuso arba dėl kitų šio Protokolo reikalavimų vykdymo.

Įgyvendinant 1 dalį importuojančios šalies muitinės eksportuojančios šalies muitinei grąžina EUR. Bet kurie gauti dokumentai ir informacija, opcionai kuriais prekiaujama mazutu daryti prielaidą, kad kilmės įrodymo dokumente pateikta informacija yra neteisinga, persiunčiami kartu su prašymu atlikti patikrinimą.

Patikrinimą atlieka eksportuojančios opcionai kuriais prekiaujama mazutu muitinė. Ji turi teisę kai kurie akcijų pasirinkimo sandoriai bet kurių įrodymų ir atlikti bet kurį eksportuotojo sąskaitų patikrinimą ar bet kurį kitą, jos manymu, būtiną patikrinimą.

Jei importuojančios šalies muitinė nusprendžia laikinai sustabdyti preferencinio režimo taikymą atitinkamiems produktams iki to laiko, kol bus gauti patikrinimo rezultatai, importuotojui pasiūloma pateikti produktus, panaudojant atsargumo priemones, kokios atitinkamai laikomos būtinomis.

Patikrinimo prašanti muitinė apie jo rezultatus informuojama kuo greičiau.

Cryptocurrency Investicijų Konsultacijos

Šie rezultatai turi aiškiai parodyti, ar dokumentai autentiški, ar atitinkami produktai turi Opcionai kuriais prekiaujama mazutu, Bulgarijos arba vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių kilmės statusą ir ar jie atitinka kitus šio Protokolo reikalavimus. Jei esant pagrįstoms abejonėms per 10 mėnesių nuo prašymo atlikti patikrinimą atsakymas negaunamas arba jei atsakyme nepakanka informacijos reikiamo dokumento autentiškumui arba tikrajai produktų kilmei nustatyti, prašymą pateikusi muitinė, išskyrus ypatingus atvejus, atsisako teikti lengvatas.

  1. Lūšių brokeris bitkoinas - nemunolinija.lt
  2. Lme prekybos sistema, Prekybos sistema pavia

Visais atvejais ginčai tarp importuotojo ir importuojančios šalies muitinės sprendžiami pagal tos šalies įstatymus. Bendrija ir Bulgarija imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad produktai, kuriais prekiaujama naudojantis kilmės statuso įrodymu, gabenimo metu laikomi šalių teritorijoje esančioje laisvojoje zonoje, nebūtų pakeičiami kitais ir nebūtų kitaip apdorojami, išskyrus apsaugą nuo gedimo.

Nukrypstant nuo 1 dalies, kai turintys Bendrijos arba Bulgarijos kilmės statusą produktai su kilmės įrodymu importuojami į laisvąją zoną ir yra apdirbami ar perdirbami, atitinkamos muitinės eksportuotojo prašymu išduoda naują EUR.