Prekybos zonos atkūrimo strategija, PRANEŠIMAS dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki m. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą


52014DC0150

ES biologinės įvairovės strategija. Parlamento rezoliuciją dėl ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimo [2]— atsižvelgdamas į m.

ada coin news today twitter

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki m. COM— atsižvelgdamas į m. Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platformos IPBES parengtą visuotinio biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų vertinimo ataskaitą, — atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų JT Biologinės įvairovės konvenciją CBD ir būsimą ąjį jos šalių konferencijos susitikimą COP 15— atsižvelgdamas į JT Darnaus vystymosi prekybos zonos atkūrimo strategija iki m.

CBD sekretoriato parengtą Penktąją pasaulio biologinės įvairovės apžvalgą, — atsižvelgdamas į Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisijos IPCC ataskaitas, ypač į m. Specialiąją ataskaitą dėl vandenynų ir kriosferos keičiantis klimatui, m. Specialiąją ataskaitą dėl klimato kaitos ir žemės ir m.

Specialiąją ataskaitą dėl pasaulio klimato atšilimo 1,5 °C, — atsižvelgdamas į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos prekybos zonos atkūrimo strategija CITES— atsižvelgdamas į Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvenciją, — atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, — atsižvelgdamas į Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvenciją, Konvenciją dėl Juodosios jūros apsaugos nuo taršos, Helsinkio konvenciją dėl Baltijos jūros baseino jūros aplinkos apsaugos ir Konvenciją dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos, — atsižvelgdamas į m.

Užsienio prekybos statistika: kainos mažėja

JT specialiojo pranešėjo pranešimus dėl žmogaus teisių įsipareigojimų, susijusių su naudojimusi saugia, švaria, finansų laboratorija ir tvaria aplinka, — atsižvelgdamas į m. IPBES praktinio seminaro ataskaitą dėl biologinės įvairovės ir pandemijų, — atsižvelgdamas į m. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos FAO ataskaitą dėl pasaulio žvejybos ir akvakultūros būklės, — atsižvelgdamas į m.

paypal akcijų pasirinkimo sandoriai

CBD laikinosios techninių ekspertų grupės išvadas dėl rizikos vertinimo, — atsižvelgdamas į m. ES biologinės įvairovės strategija ir būsimu tarptautiniu susitarimu pagal CBD siekiama sukurti ES ir pasaulinę biologinės įvairovės strategiją iki m. ES biologinės įvairovės strategija yra viena iš pagrindinių Europos žaliojo kurso iniciatyvų; kadangi m.

  1. Du euro zonos krizės scenarijai ir poveikis Lietuvai Prekybos zonos atkūrimo strategija Snaiperio strategijos variantai.
  2. Zonos atkūrimo prekybos sistema Politinis atsakas į kintančius uždavinius taip pat turėtų būti parengtas atsižvelgiant į disbalanso euro zonos aspektą.
  3. PRANEŠIMAS dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki m. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą
  4. Prekybos zonos atkūrimo strategija - nemunolinija.lt
  5. Praėjo dveji metai: ar Klaipėdoje vyksta Mėlynasis proveržis?
  6. XII Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo
  7. Patarėjo versijos snaiperis.

Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES iniciatyvos dėl apdulkintojų [28]kurioje patvirtina savo tvirtą poziciją dėl apdulkintojų apsaugos svarbos; W. ES sausumos ploto ir juose randama 80 proc. ES biologinės įvairovės šiuo metu randama atokiausiuose regionuose ir užjūrio šalyse ir teritorijose [42] ; AW.

ES biologinės įvairovės strategiją ir jos platų užmojį; 2.

IPBES ataskaitos išvadas, kuriose teigiama, kad pasaulyje gamta nyksta žmonijos istorijoje neregėtu greičiu ir kad išnykimas gresia maždaug milijonui rūšių iš visų, apytikriai skaičiuojamų, daugiau kaip aštuonių milijonų rūšių; 8. ES jūrų ir sausumos teritorijų, be kita ko, įtraukiant įvairias buveines ir ekosistemas, kaip antai miškus, šlapynes, durpynus, pievas ir pakrančių ekosistemas, ir griežtai apsaugoti bent 10 proc.

sąžiningos prekybos kontrolės sistema

ES jūrų ir sausumos teritorijų, įskaitant visus likusius neliečiamus miškus ir sengires ir kitas gausiaangles ekosistemas; pabrėžia, kad šie tikslai turėtų būti privalomi ir valstybių narių įgyvendinami nacionaliniu prekybos zonos atkūrimo strategija, bendradarbiaujant su regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis, vadovaujantis prekybos zonos atkūrimo strategija pagrįstais kriterijais ir biologinės įvairovės poreikiais, atsižvelgiant į visų valstybių narių skirtumus, kaip antai dydį, natūralių gamtinių zonų dalį ir į regionines bei vietos aplinkybes; Biologinės strategijos tikslus taip pat reikės užkirsti kelią ES jūrų ir sausumos teritorijų aplinkos blogėjimui; ragina imtis priemonių biologinės įvairovės nykimo už saugomų zonų ribų klausimui spręsti; pažymi, kad gamtos ir ekosistemų atkūrimas saugomose vietovėse nekompensuoja tolesnio kitų teritorijų biologinės įvairovės nykimo ekosistemų blogėjimo; I priede nurodytų miško buveinių išsaugojimo būklė yra gera [64] ; pabrėžia, jog pagal Biologinės įvairovės strategiją valstybės narės turi užtikrinti, kad visų saugomų buveinių ir rūšių išsaugojimo tendencijos ir būklė neblogėtų; atkreipia dėmesį į tai, kad daugumoje biogeografinių regionų, kuriuose esančių ekosistemų išsaugojimo būklė prasta, ji ir toliau sparčiai blogėja [65] ; ES sausumos ir jūrų teritorijų [66] ; šį uždavinį turėtų visapusiškai įgyvendinti kiekviena valstybė narė savo teritorijoje tiek saugomose vietovėse, tiek už jų ribų, atsižvelgdama į biologinės įvairovės ir ekosistemos poreikius, kurie atspindėtų valstybių ypatumus; pabrėžia, kad atkūrimo tikslai turėtų būti grindžiami galiojančiais ES teisės aktais ir kad atkūrimo pastangos turėtų kiek įmanoma labiau remti natūralų atsinaujinimą; Biologinės įvairovės strategija susijusių veiksmų būtina tinkamai kovoti su visais penkiais pagrindiniais tiesioginiais veiksniais, lemiančiais prekybos zonos atkūrimo strategija gamtoje: žemės ir jūros naudojimo pokyčiais, tiesioginiu organizmų naudojimu, klimato kaita, tarša ir invazinėmis svetimomis rūšimis; pabrėžia, kad taip pat reikėtų šalinti pagrindines pokyčių priežastis arba netiesioginius veiksnius, pvz.

ES biologinės įvairovės strategijoje nebuvo nustatyti išmatuojami žemės ūkio tikslai ir veiksmai, todėl buvo sunku įvertinti pažangą; primena, kad BŽŪP išlaidų, susijusių su biologine įvairove, stebėjimas buvo nepatikimas ir kad trūksta Prekybos zonos atkūrimo strategija politikos ir strategijų koordinavimo, o viena iš to pasekmių yra ta, kad jomis nesprendžiama genetinės įvairovės mažėjimo problema [73] ; ragina Komisiją vadovautis EAR rekomendacijomis dėl biologinės įvairovės žemės ūkio paskirties žemėje ir remtis patirtimi, įgyta įgyvendinant m.