Priežiūros administratorius dirba iš namų


Darbuotojų atliekamos funkcijos

Bendrųjų reikalų padalinio administratorius yra specialistų grupės darbuotojas. Pareigybės lygis — A2. Pareigybės pavaldumas: tiesiogiai pavaldus Bendrųjų reikalų padalinio vadovui.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 4. Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, vadybos studijų krypties išsilavinimą bei būti įgijusiam įstaigų administravimo profesinę kvalifikaciją.

Spausdinti Daugiabučių namų valdymas ir priežiūra Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymą, priežiūrą, išlaikymą reglamentuoja Civilinio kodekso 4. Šio kodekso 4.

Gerai mokėti valstybinę lietuvių ir bent vieną užsienio kalbą. Žinoti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius personalo valdymą bei dokumentų rengimą, saugojimą ir apskaitą, asmens duomenų apsaugą, viešųjų ir privačių interesų derinimą.

Mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office programiniu paketu. Gebėti valdyti išorinius ir vidinius informacijos srautus, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklių reikalavimus.

paaiškinti opcionų prekybą

Gebėti tvarkyti personalo priežiūros administratorius dirba iš namų, organizuoti personalo informacijos valdymą ir apskaitą. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, savarankiškai planuotis savo priežiūros administratorius dirba iš namų. Turėti galiojantį B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas: 5. Vykdo išorinių ir vidinių globos namų informacijos srautų valdymą, užtikrina savalaikį jų perdavimą, sistemina gaunamus dokumentus ir elektroninėmis priemonėmis gaunamą informaciją, perduoda ją vykdytojams.

Organizuoja ir vykdo globos namų dokumentų valdymą pagal dokumentų rengimo, saugojimo bei apskaitos teisės aktų reikalavimus, archyvo tvarkymą, administruoja globos namų dokumentų valdymo informacinę sistemą toliau - eDVS.

brokeragelink investavimo galimybės

Rengia, registruoja tvarkomuosius bei informacinius dokumentus personalo, dokumentų valdymo, kompiuterinių technologijų bei kitais klausimais savo kompetencijos ribose, paskirsto dokumentus vykdytojams. Tvirtinta dokumentų kopijas. Rengia dokumentacijos planą, registrų sąrašą, organizuoja ir vykdo dokumentacijos apskaitą bei saugojimą. Organizuoja personalo dokumentų rengimą, tvarko bylas, vykdo personalo, dokumentacijos apskaitą, rengia su personalo ir dokumentacijos apskaita susijusias ataskaitas, pažymas bei vykdo analizę.

cara daftar prekybos dvejetainis pasirinkimas

Organizuoja direktoriaus darbotvarkę, posėdžius, pasitarimus, susitikimus, juos protokoluoja ar organizuoja garso ar vaizdo įrašymą, priima globos namų svečius, delegacijas ir lankytojus, teikia informaciją jiems telefonu, administruoja globos namų internetinę svetainę, ruošia atsakymus į gautus raštus pagal savo kompetenciją.

Administruoja informacinių, komunikacinių technologijų ir kompiuterinių programų naudojimą globos namuose bei vykdo darbuotojų stebėseną ir kontrolę naudojantis jomis darbo vietose. Priskiria ir administruoja globos namų darbuotojų tarnybinių elektroninio pašto adresus, telefono abonentus, eDVS naudotojų paskyras.

Agroekologija, įvairūs požiūriai Europoje. forex fineco signalai

Teikia informaciją Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje SDDKAIS apie socialinius darbuotojus, dirbančius Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose.

Vykdo viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų kontrolę.

dvejetainių opcionų kainos veiksmo rodiklis

Esant poreikiui vairuoja tarnybinį automobilį. Teikia metodines rekomendacijas dėl personalo, dokumentų valdymo ar kitais administraciniais klausimais savo kompetencijos ribose.

Inicijuoja globos namų aprūpinimą kanceliarinėmis prekėmis, blankais, žurnalais, vokais, pašto paslaugomis, laikraščių, periodinių leidinių ir žurnalų prenumerata, kompiuterinės ir biuro įrangos ir jos priežiūros eksploatacinėmis medžiagomis ir atsarginėmis detalėmis, kompiuteriais, biuro įranga, kompiuterinėmis programomis ir jų priežiūros paslaugomis.

Spausdinti Miesto daugiabučiai namai sensta ir fizine, ir moraline prasme, o gyventojai neturi lėšų juos tinkamai prižiūrėti ir laiku atlikti remonto, daugelyje senesnių namų liftų būklė yra nepatenkinama ir bloga, stogai bei balkonai neatitinka privalomųjų reikalavimų, balkonai ir stogeliai yra avarinės būklės. Prasta lietvamzdžių ir pastatų fasadų būklė, inžineriniai įrenginiai pasenę fiziškai ir morališkai. Privatizavę butus daugiabučiuose pastatuose, jų savininkai per pastarąjį dešimtmetį praktiškai neinvestavo į pastatų atnaujinimą ir priežiūrą.

Vykdo globos namų direktoriaus bei Bendrųjų reikalų padalinio vadovo pavedimus žodžiu ir raštu savo kompetencijos ribose. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už: 6.

DARBUOTOJŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ KONKURSO APRAŠYMAS

Savalaikį ir kokybišką aukščiau išvardintų ar pavestų užduočių ir pareigų vykdymą. Informacinių, komunikacinių technologijų ir kompiuterinių programų naudojimą globos namuose stebėseną. Kokybišką ir savalaikį informacijos srautų valdymą.

informacinės prekybos sistema

Pavedimų vykdymo kontrolę. Žinomos informacijos konfidencialumą ir sklaidą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Interneto svetainės, eDVS administravimą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Korektišką lankytojų priėmimą. Saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir elektrosaugos reikalavimų vykdymą. Už šio pareigybės aprašymo nuostatų ir norminių aktų pažeidimus, kai darbuotojas, kuris savo veiksmu arba neveiksmu pažeidė minėtus dokumentus bitkoin investicinio pasitikjimo gbtc informacinis lapas žinodamas, kad pažeidžia darbų saugos reikalavimus, bet dirbo tokiomis sąlygomis, taikoma LR įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

Vertinimo metodai:.

sek reguliuojama alternatyvi prekybos sistema