Įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija. Philip Morris Baltic ir Philip Morris Lietuva


Trečiadienis, m.

įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija

ES biologinės įvairovės strategija. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES biologinės įvairovės strategijos iki m.

įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija

Komisijos komunikatą dėl ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano COM— atsižvelgdamas į m. Parlamento rezoliuciją dėl ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimo 2— atsižvelgdamas į m.

Personalo spindesys ir skurdas

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki m. COM— atsižvelgdamas į m. Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platformos IPBES parengtą visuotinio biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų vertinimo ataskaitą, — atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų JT Biologinės įvairovės konvenciją CBD ir būsimą ąjį jos šalių konferencijos susitikimą COP 15— atsižvelgdamas į JT Darnaus vystymosi darbotvarkę iki m.

įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija

CBD sekretoriato parengtą Penktąją pasaulio biologinės įvairovės apžvalgą, — atsižvelgdamas į Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisijos IPCC ataskaitas, ypač į m. Specialiąją ataskaitą dėl įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija ir kriosferos keičiantis klimatui, m.

Įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija

Specialiąją ataskaitą dėl klimato kaitos ir žemės ir m. Specialiąją ataskaitą dėl pasaulio klimato atšilimo 1,5 °C, — atsižvelgdamas į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją CITES— atsižvelgdamas į Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvenciją, — atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, — atsižvelgdamas į Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos konvenciją, Konvenciją dėl Juodosios jūros apsaugos nuo taršos, Helsinkio konvenciją dėl Baltijos jūros baseino jūros aplinkos apsaugos ir Konvenciją dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos, — atsižvelgdamas į m.

JT specialiojo pranešėjo pranešimus dėl žmogaus teisių įsipareigojimų, susijusių su naudojimusi saugia, švaria, sveika ir tvaria aplinka, — atsižvelgdamas į m.

IPBES praktinio seminaro ataskaitą dėl biologinės įvairovės ir pandemijų, — atsižvelgdamas į m. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos FAO ataskaitą dėl pasaulio žvejybos ir akvakultūros būklės, — atsižvelgdamas į m.

įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija

CBD laikinosios techninių ekspertų grupės išvadas dėl rizikos vertinimo, — atsižvelgdamas į m. ES biologinės įvairovės strategija ir būsimu tarptautiniu susitarimu pagal CBD siekiama sukurti ES ir pasaulinę biologinės įvairovės strategiją iki m.

ES biologinės įvairovės strategija yra viena iš pagrindinių Europos žaliojo kurso iniciatyvų; kadangi m.

UTA informacinis / mokomasis renginys 2021-03-09

Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES iniciatyvos dėl apdulkintojų 28kurioje patvirtina savo tvirtą poziciją dėl apdulkintojų apsaugos svarbos; W. ES sausumos ploto ir juose randama 80 proc.

ES biologinės įvairovės šiuo metu randama atokiausiuose įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija ir užjūrio šalyse ir teritorijose 42 ; AX. ES biologinės įvairovės strategiją ir jos platų užmojį; 2.

IPBES ataskaitos išvadas, kuriose teigiama, kad pasaulyje gamta nyksta žmonijos istorijoje neregėtu greičiu ir kad išnykimas gresia maždaug milijonui rūšių iš visų, apytikriai skaičiuojamų, daugiau kaip aštuonių milijonų rūšių; 9. ES jūrų ir sausumos teritorijų, be kita ko, įtraukiant įvairias buveines ir ekosistemas, kaip įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija miškus, šlapynes, durpynus, pievas ir pakrančių ekosistemas, ir griežtai apsaugoti bent forex rinkos vertė org proc.

įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija

ES jūrų ir sausumos teritorijų, įskaitant visus likusius neliečiamus miškus ir sengires ir kitas gausiaangles ekosistemas; pabrėžia, kad šie tikslai turėtų įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija privalomi ir valstybių narių įgyvendinami nacionaliniu lygmeniu, bendradarbiaujant su regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis, vadovaujantis moksliškai pagrįstais kriterijais ir biologinės įvairovės poreikiais, atsižvelgiant į visų valstybių narių skirtumus, kaip antai dydį, natūralių gamtinių zonų dalį ir į regionines bei vietos aplinkybes; Tarybos išvadas dėl biologinės įvairovės, kurioje teigiama, kad aukštesnio lygio apsauga gali sudaryti sąlygas tam tikrai žmogaus veiklai, atitinkančiai saugomos teritorijos išsaugojimo tikslus, vykdyti; pabrėžia, kad žmogaus veikla, kuri yra suderinama su apsaugos tikslais arba netgi kuri daro teigiamą įtaką biologinei įvairovei, turi ir toliau būti leidžiama griežtai saugomose teritorijose; ragina Komisiją, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, patikslinti, kokia žmogaus veikla galėtų būti leidžiama griežtą apsaugos statusą turinčiose teritorijose, kai ji iš esmės netrukdo natūraliems procesams ir yra suderinama su teritorijų ekologiniais reikalavimais, remiantis geriausiais turimais meta strategijos prekyba duomenimis, atskirai vertinant kiekvieną konkretų atvejį; Biologinės strategijos tikslus taip pat reikės užkirsti kelią ES jūrų ir sausumos teritorijų aplinkos blogėjimui; ragina imtis priemonių biologinės įvairovės nykimo už saugomų zonų ribų klausimui spręsti; pažymi, kad gamtos ir ekosistemų atkūrimas saugomose vietovėse nekompensuoja tolesnio kitų teritorijų biologinės įvairovės nykimo ekosistemų blogėjimo; I priede nurodytų miško buveinių išsaugojimo būklė yra gera 64 ; pabrėžia, jog pagal Biologinės įvairovės strategiją valstybės narės turi užtikrinti, kad visų saugomų įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija ir rūšių išsaugojimo tendencijos ir būklė neblogėtų; atkreipia dėmesį į tai, kad daugumoje biogeografinių regionų, kuriuose esančių ekosistemų įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija būklė prasta, ji ir toliau sparčiai blogėja 65 ; ES sausumos ir jūrų teritorijų 66 ; šį uždavinį turėtų visapusiškai įgyvendinti kiekviena valstybė narė savo teritorijoje tiek saugomose vietovėse, tiek už jų ribų, atsižvelgdama į biologinės įvairovės ir ekosistemos poreikius, kurie atspindėtų valstybių ypatumus; pabrėžia, kad atkūrimo tikslai turėtų būti grindžiami galiojančiais ES teisės aktais ir kad atkūrimo pastangos turėtų kiek įmanoma labiau remti natūralų atsinaujinimą; Biologinės įvairovės strategija susijusių veiksmų būtina tinkamai kovoti su visais penkiais pagrindiniais tiesioginiais veiksniais, lemiančiais pokyčius gamtoje: žemės ir jūros įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija pokyčiais, tiesioginiu organizmų naudojimu, klimato kaita, tarša ir invazinėmis svetimomis rūšimis; pabrėžia, kad taip pat reikėtų šalinti pagrindines pokyčių priežastis arba netiesioginius veiksnius, pvz.

ES biologinės įvairovės strategijoje nebuvo nustatyti išmatuojami žemės ūkio tikslai ir veiksmai, todėl buvo sunku įvertinti pažangą; primena, kad BŽŪP išlaidų, susijusių su biologine įvairove, tesco prekybos strategija buvo nepatikimas ir kad trūksta ES politikos ir strategijų koordinavimo, o viena iš to pasekmių yra ta, kad jomis nesprendžiama genetinės įvairovės mažėjimo problema 75 ; geriausia kripto prekyba kriptopija Komisiją vadovautis EAR rekomendacijomis dėl biologinės įvairovės žemės ūkio paskirties žemėje ir remtis patirtimi, įgyta įgyvendinant įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija.

Biologinės įvairovės strategija ir jas atitikti; pabrėžia, kad reikia holistinės ir nuoseklios ES miškų įvairovės žmogiškųjų išteklių strategija, kuri stiprintų daugiafunkcinį miškų ir su mišku susijusio sektoriaus vaidmenį ES ir kuri propaguotų didelę miškų naudą aplinkai, visuomenei ir ekonomikai, visapusiškai laikantis ES klimato ir aplinkos tikslų; pabrėžia, kad naujoje ES miškų strategijoje reikėtų aiškiai teikti pirmenybę klimato ir biologinės įvairovės apsaugai ir atkūrimui, kaip pagrindiniams ir tarpusavyje susijusiems tikslams; ragina į gamtos atkūrimo planą įtraukti konkrečius privalomus tikslus dėl miškų ekosistemų atkūrimo ir paskesnės apsaugos, kurie taip pat turėtų būti įtraukti į ES miškų strategiją; mano, kad reikėtų atsižvelgti į įvairias aplinkybes vietos, regionų ir valstybių narių lygmenimis; ES tikslus, kad iki m.

ES esančių ISR; ragina Komisiją imtis aktyvesnių veiksmų ir užtikrinti, kad į sąrašą būtų įtrauktos ISR, kurios daro poveikį nykstančioms rūšims; be to, ragina Komisiją gerinti prevenciją nustatant privalomus rizikos vertinimus prieš pirmąjį nevietinių rūšių importą ir kuo greičiau pasiūlant ES lygmens baltuosius sąrašus rūšims, kurias leidžiama į ES importuoti, laikyti, veisti ir jomis prekiauti kaip gyvūnais augintiniais, remiantis moksliniu rizikos vertinimu ir ekologinėmis savybėmis; EUR per metus, parengti atitinkamus pasiūlymus ES metiniam biudžetui ir išnagrinėti, ar reikia specialios TEN-N skirtos finansavimo priemonės; atkreipia dėmesį į susitarimą nuo m.

JAV dolerių paramai, kuri gali būti žalinga biologinei įvairovei, t. ES biologinės įvairovės strategijos tikslų;