Viršutinę ribą ir prekybos rinkos sistemą


Didmeninis gamtinių dujų vartotojas toliau — didmeninis vartotojas — asmuo, išskyrus perdavimo sistemos operatorių, bendros gamtinių dujų rinkos zonos operatorių ar skirstymo sistemos operatorių, perkantis gamtines dujas perparduoti.

viršutinę ribą ir prekybos rinkos sistemą cyou akcijų pasirinkimo sandoriai

Gamtinių dujų birža — centralizuota prekybos gamtinėmis dujomis sistema. Gamtinių dujų išleidimo taškas toliau — išleidimo taškas — vieta, kurioje baigiasi gamtinių dujų perdavimas ir gamtinės dujos patiekiamos į gretimą perdavimo sistemą, požeminę gamtinių dujų saugyklą, skirstymo sistemą ar tiesiogiai prie perdavimo sistemos prijungtą vartotojo sistemą.

Jeigu skirstymo sistema su perdavimo sistema jungiasi keliose perdavimo sistemos vietose, tai visos sujungimo vietos laikomos vienu sujungimo tašku. Gamtinių dujų įleidimo taškas toliau — įleidimo taškas — vieta, kurioje gamtinės dujos pristatomos į perdavimo sistemą iš gretimos perdavimo sistemos, SGD terminalo ar požeminės gamtinių dujų saugyklos ir kurioje prasideda gamtinių dujų perdavimas per perdavimo sistemą.

Gamtinių dujų įleidimo—išleidimo taškų sistema toliau — įleidimo—išleidimo taškų sistema — sistema, apimanti visus įleidimo—išleidimo taškus bendros rinkos zonoje, suteikianti teisę sistemos naudotojams, turintiems sutartis su perdavimo sistemos operatoriumi -iaislaisvai rezervuoti gamtinių dujų įleidimo—išleidimo pajėgumus kiekvienam įleidimo į sistemą ir išleidimo iš sistemos taškui, taip užtikrinant gamtinių dujų transportavimą per bendros rinkos zoną.

Gamtinių dujų kainų reguliavimo periodas — penkerių metų laikotarpis, kuriam yra nustatoma reguliuojamos gamtinių dujų kainos ar pajamų viršutinė riba ir principai, kuriais remiantis šios kainos ar pajamų viršutinė riba gali būti koreguojama iki reguliavimo periodo pabaigos.

 1. riba - Traducción al español – Linguee
 2. Prekybininko dvejetainis variantas
 3. "Скажи им, скажи", - настаивал внутренний голос.

Gamtinių dujų rinkos biržos operatorius toliau — biržos operatorius — asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka organizuojantis prekybą gamtinėmis dujomis, administruojantis gamtinių dujų biržą ir turintis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą gamtinių dujų biržos operatoriaus licenciją. Gamtinių dujų sistemos balansavimas toliau — sistemos balansavimas — įleidžiamo ir išleidžiamo gamtinių dujų kiekio perdavimo ir ar skirstymo sistemose išlyginimas.

viršutinę ribą ir prekybos rinkos sistemą dvejetainių parinkčių prekybos kopijavimo paslauga

Prekyba gamtinėmis dujomis gamtinių dujų biržoje toliau — prekyba gamtinių dujų biržoje — gamtinių dujų įsigijimas ir arba pardavimas gamtinių dujų biržoje pagal prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento nustatytas taisykles ir sąlygas. Gamtinių dujų sektoriuje nustatydama viršutines paslaugų kainų ar pajamų ribas, Komisija reguliuoja perdavimo, skirstymo, laikymo ir SGD pakartotinio dujinimo paslaugų kainas.

Nustatant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas reguliuojamas viršutines paslaugų kainų ar pajamų ribas ar konkrečias paslaugų kainas, turi būti numatytos būtinos investicijos, užtikrinančios efektyvią gamtinių dujų įmonės veiklą. Kol asmuo per Komisijos nurodytą protingą terminą įgyvendina šio straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus, Komisija turi teisę nustatyti laikiną tiekimo kainos ar pajamų viršutinę viršutinę ribą ir prekybos rinkos sistemą, atsižvelgdama į tiesioginiais ir netiesioginiais sąnaudų vertinimo metodais gautus duomenis apie atitinkamas sąnaudas.

Nustatydama laikiną tiekimo kainos ar pajamų viršutinę ribą, Komisija lygina atitinkamų paslaugų kainų rodiklius, atsižvelgdama į kitų valstybių narių, panašaus išsivystymo užsienio valstybių ir Lietuvos Respublikos praktiką. Komisija, nustatydama tiekimo kainos ar pajamų viršutinę ribą, be šioje dalyje išvardytų kriterijų, vertina atitinkamų didmeninių ir mažmeninių kainų santykį. Reguliuojamų kainų ar pajamų viršutinės ribos nustatomos penkerių metų reguliavimo periodui.

Elektros energijos tiekimo paslaugos

Reguliuojamų kainų ar pajamų viršutinės ribos Komisijos sprendimu kartą per metus gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų atgabenamų gamtinių dujų kainoms, mokesčiams, gamtinių dujų kiekiui, gamtinių dujų įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, gamtinių dujų įmonėms atlikus su Komisija suderintas investicijas, gamtinių dujų įmonėms nukrypus nuo Komisijos patvirtintose kainų ar pajamų viršutinių ribų skaičiavimo metodikose nustatytų rodiklių.

Gamtinių dujų perdavimo kainų ar pajamų viršutinės ribos nustatomos įvertinus perdavimo sistemų operatorių intersisteminio kompensavimo tvarka atliktą gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų paskirstymą. Gamtinių dujų kainų reguliavimo periodas gali būti keičiamas motyvuotu Komisijos sprendimu. Apie sprendimą dėl gamtinių dujų kainų reguliavimo periodo pakeitimo Komisija privalo informuoti Vyriausybę ar jos įgaliotą instituciją.

Komisijos sprendimas dėl gamtinių dujų kainų reguliavimo periodo pakeitimo pradedamas taikyti ne anksčiau kaip pasibaigus ankstesniajam gamtinių dujų kainų reguliavimo periodui. Konkrečias perdavimo, skystinimo, laikymo, skirstymo kainas, neviršijančias nustatytų kainų ar pajamų viršutinių ribų, kiekvienais metais nustato gamtinių dujų įmonės.

Komisija, patikrinusi viršutinę ribą ir prekybos rinkos sistemą nustačiusi, kad kainos ir ar buitiniams vartotojams nustatyti tarifai apskaičiuoti nesilaikant kainų ir ar tarifų nustatymo reikalavimų, nustatytų kainų ar pajamų viršutinių ribų skaičiavimo metodikose, kad jos diskriminuoja vartotojus ir ar yra viršutinę ribą ir prekybos rinkos sistemą, gamtinių dujų įmonėms pateikia nurodymus dėl konkrečių kainų ir tarifų skaičiavimo.

Kokia yra viršutinė riba ir prekybos sistema,

Gamtinių dujų įmonės kainas ir ar tarifus privalo pakoreguoti per 15 dienų. Jeigu gamtinių dujų įmonės nevykdo Komisijos reikalavimo, Komisija vienašališkai nustato konkrečias kainas ir ar tarifus.

viršutinę ribą ir prekybos rinkos sistemą burstcoin price prediction

Komisija suderina perdavimo sistemos operatoriaus pateiktą perdavimo sistemų operatorių intersisteminio kompensavimo tvarką. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, tiekimo, SGD pakartotinio dujinimo, biržos operatoriaus licencijavimo ir tiekimo leidimų išdavimo taisykles toliau — Licencijavimo taisyklės tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

Licencijas išduoda, sustabdo jų galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina jų galiojimą, keičia, tikslina licencijas, prireikus išduoda licencijų dublikatus ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Komisija. Komisija teikia informaciją Europos Komisijai apie atsisakymo išduoti perdavimo licencijas priežastis.

Perdavimo sistemos operatorius kas dvejus metus iki einamųjų metų liepos 1 dienos, pasikonsultavęs su suinteresuotaisiais subjektais, Komisijai pateikia dešimties metų tinklo plėtros planą, kuris yra grindžiamas esama ir numatoma pasiūla bei paklausa.

Tinklo plėtros plane nurodomos veiksmingos priemonės, skirtos sistemos pajėgumų pakankamumui ir tiekimo saugumui užtikrinti. Naujas perdavimo ar skirstymo sistemas nedujofikuotoje teritorijoje turi teisę įrengti asmenys, įgiję šią teisę konkurso būdu. Konkurso metu asmenys Komisijai pateikia rinkos tyrimų, įvertinančių dujų naudojimo dešimties metų laikotarpiu prognozes nedujofikuotoje teritorijoje, rezultatus ir naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje investicijų projektus.

Konkurso metu geriausias pasiūlymas išrenkamas vadovaujantis šiais kriterijais: gamtinių dujų transportavimo kainos ar pajamų viršutinė riba nedujofikuotos teritorijos vartotojams; numatytu paskirstyti dujų kiekiu; investicijų mastu pagal numatomų pastatyti dujotiekio tinklų ilgį bei atsižvelgus į tiekimo patikimumo, reguliarumo, kokybės, vartotojų apsaugos reikalavimus. Sprendimą leisti įrengti naujas sistemas priima Komisija, vadovaudamasi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintomis naujų sistemų nedujofikuotoje naujai dujofikuojamoje teritorijoje įrengimo tvarkos taisyklėmis.

 • Didmeninis gamtinių dujų vartotojas toliau — didmeninis vartotojas — asmuo, išskyrus perdavimo sistemos operatorių, regioninės gamtinių dujų rinkos zonos operatorių ar skirstymo sistemos operatorių, perkantis gamtines dujas perparduoti.
 • Geriausia ema prekybos sistema
 • Bendrovė išpirko akcijų pasirinkimo sandorius
 • Kaip praneti savo bankui kad prekiauju bitkoinais
 • Santrauka I Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimas — vienas iš pagrindinių mūsų laikų iššūkių.
 • Fx parinktys condor
 • Lietuvoje užkertant kelią Astravo elektrai norima riboti prekybos licencijas - Verslo žinios Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nauja redakcija.
 • Scottrade variantai

Komisijos sprendimas leisti įrengti naujas perdavimo ar skirstymo sistemas yra privaloma sąlyga išduodant leidimą statyti šiuos objektus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka. Biržos operatoriaus užduotys ir veikla 1.

Biržos operatorius organizuoja prekybą gamtinėmis dujomis pagal Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamentą, suderintą su Komisija ir atitinkantį Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių reikalavimus. Biržos operatoriaus veikloje patiriamoms gamtinių dujų biržos prekybos Lietuvoje administravimo ir susijusioms sąnaudoms ir veiklos grąžai padengti Komisija nustato leistiną pajamų lygmenį.

viršutinę ribą ir prekybos rinkos sistemą jim cramer opcionų prekyba

Biržos operatorius pagal šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytose taisyklėse nustatytą tvarką bendradarbiauja su Komisija ir nedelsdamas Komisijai pateikia su įtartinais prekybos gamtinėmis dujomis sandoriais susijusią informaciją ir bet kurią kitą aktualią informaciją, kuri būtų reikalinga gamtinių dujų biržos priežiūrai vykdyti, ypač apie licencijų ir ar leidimų turėtojams nustatytų veiklos sąlygų galimus pažeidimus.

Biržos operatorius yra atsakingas, kad gamtinių dujų biržoje sudarytų sandorių pagrindu parduotas ir įsigytas gamtinių dujų kiekis sutaptų, o už gamtinių dujų biržoje parduotų gamtinių dujų kiekių patiekimą į perdavimo sistemą ir nupirktų gamtinių dujų kiekių paėmimą iš perdavimo sistemos yra atsakingas gamtinių dujų biržos dalyvis. Garantinis tiekimas užtikrinamas buitiniams vartotojams.

 • У нас осталось еды только на четыре дня, и я не имею представления, где здесь можно добыть - Извини, Макс, - возразила Николь, - но я все-таки полагаю, что Ричард решил правильно.
 • Geriausia kriptovaliuta investuoti nigerij
 • Alice altcoin
 • Dvejetainis variantas pastebi
 • Спросила Николь.
 • Forex bank nk darbo valandos
 • Элли и Эпонина вместе с Арчи завершали все приготовления к отбытию на следующее утро.
 • Prekybos strategija nemokama

Įstatymo papildymas septintuoju1 skirsniu Papildyti Įstatymą septintuoju1 skirsniu:.